Triplex Καρδιάς

Triplex Καρδιάς

Μία απόλυτα ανώδυνη απεικονιστική εξέταση.

Tο έγχρωμο TRIPLEX καρδιάς, ή αλλιώς το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) αποτελεί μία ανώδυνη εξέταση, σε πραγματικό χρόνο, των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων. Βασίσμενη στη χρήση υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας προκειμένου να απεικονιστούν μορφολογικά οι καρδιακές δομές (τοιχώματα και βαλβίδες).

Είναι μία απόλυτα ανώδυνη απεικονιστική εξέταση. Οι δισδιάστατες ή τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο απεικονίζουν τη δομή (βαλβίδες-μυοκάρδιο-περικάρδιο), το μέγεθος και τη λειτουργικότητα των διαφόρων τμημάτων της καρδιάς.

Κατά την ίδια εξέταση, με την χρήση Doppler, μελετάται η ροή του αίματος στις καρδιακές κοιλότητες και διάμεσου των καρδιακών βαλβίδων, με τον τρόπο αυτό αποτυπώνονται, οι πιέσεις που διέπουν τις διάφορες καρδιακές κοιλότητες και οι πιθανές βαλβιδοπάθειες (στένωση ή ανεπάρκεια).

Ραντεβού >