Coronary Calcium Score

Coronary Calcium Score

Ο ισχυρότερος προδιαθεσικός δείκτης στεφανιαίας νόσου είναι η εκτίμηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (CCS : coronary calcium score). Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη εξέταση χάρη στους νεότερης  τεχνολογίας αξονικούς τομογράφους (EBCT – electron beam scanner). Από το 2016 η εξέταση αυτή προτείνεται και έχει μπει στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας.

Η διερεύνηση ασβεστώσεων στεφανιαίων αρτηριών  με την χρήση αξονικού τομογράφου, επιτρέπει με τον πλέον αξιόπιστο και μη επεμβατικό τρόπο τη διαπίστωση, στην πρώιμη φάση, ύπαρξης η όχι στεφανιαίας νόσου – πριν την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων στεφανιαίας νόσου – ιδιαίτερα στους ασθενείς μετρίου κινδύνου αλλά και στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Το Calcium Score είναι μία ανώδυνη εξέταση, διάρκειας ελάχιστων δευτερολέπτων χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας, με ελάχιστη ακτινοβολία. Η ποσοστοποίηση των ασβεστώσεων των στεφανιαίων αρτηριών προβλέπει τα καρδιακά συμβάματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μέσης ηλικίας μετρίου κινδύνου και όχι μόνο.

Εκτιμώντας τις ασβεστώσεις στεφανιαίων αρτηριών, έχουμε τη δυνατότητα:

- Nα προβλέψουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανότητα "καρδιακών συμβαμάτων" σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μέσης ηλικίας, μετρίου κινδύνου, καθώς και σε σακχαροδιαβητικούς

- Να αποκλείσουμε την πιθανότητα οξέων στεφανιναίων συμβαμάτων σε ποσοστό έως και 1005 (επί απουσίας ασβεστώσεων CCS:0)

-Να κατευθύνουμε και να αντιμετωπίσουμε ορθότερα τους ασθενείς μας ανάλογα με το σκορ.

Σε περιπτώσεις όπου το CCS είναι μεγαλύτερο από 400 - πχ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (άνω του 90%) στεφανιαίας νόσου τουλάχιστον ενός αγγείου και συστήνεται περαιτέρω διερεύνηση.

Η Ευρωπαΐκη καρδιολογική εταιρεία με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένη στις μελέτες αυτές προτρέπει9ανάλογα την ηλικία και το φύλλο) την διερεύνηση του CSS με τους αξονικούς τομογράφους νέας γενιάς. Η Αμερικανική καρδιολογική εταιρεία καθιερώνει, την διερεύνηση ασβεστώσεων στεφανιαίων αρτηριών (CCS) ως προληπτικό έλεγχο σε τακτική βάση, σε όλο τον πληθυσμό.

Ραντεβού >