Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία  μας με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε» με ΑΦΜ 998293488 και αριθμό  ΓΕΜΗ 77693127000  με έδρα στη Εφόδου και Μάχης Κρήτης 10 στο Ηράκλειο Κρήτης Αττικής και το Υποκατάστημα Μικροβιολογικό εργαστήριο στην Πλατεία Κορνάρου 42,  δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη από το 2008. Η εταιρία μας για τους σκοπούς της παρούσης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την Ασκληπιός ΑΕ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που  ο Ασκληπιός ΑΕ συλλέγει για εσάς, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, τα οποία διενεργούν οιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά στους πελάτες  ή ασθενείς οι οποίο κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και την επεξεργασία, δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οιονδήποτε άλλο τρόπο μη νόμιμη επεξεργασία τους.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων και να γνωστοποιούνται ο σκοπός και τα μέσα επεξεργασίας, η «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε.» παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://asklipios-diagnosis.gr/el/προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε για εσάς, περιλαμβάνουν:

 •    Στοιχεία Υγείας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο , διεύθυνση , ηλεκτρονική διεύθυνση  και τα δεδομένα υγείας, σχετικά με τις παρεχόμενες από τον Ασκληπιό  ιατρικές υπηρεσίες, ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από εμάς, αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς, είτε από εσάς είτε από τρίτους για λογαριασμό σας.
 •    Στοιχεία Επικοινωνίας. Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας ( σταθερού ή κινητού ), δικά σας ή συγγενών σας .
 •    Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, πληροφορίες τραπεζικών καρτών σας, κ.λπ.

1.4. Κρατικούς και άλλους επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε τον ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή άλλο αριθμό ταυτοποίησής σας, που έχει εκδοθεί από αρμόδια κρατική αρχή.

1.5. Στοιχεία online δραστηριότητας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ασκληπιού. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο που μας παρέχετε online.

1.6. Ο Ασκληπιός  δεσμεύετε ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα  του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του). Εξαιρείται η περίπτωση όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων του ανηλίκου λόγω επείγοντος οπότε και εφόσον η παροχή συγκατάθεσης από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα   θέτει σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα του ανήλικου ο οποίος είναι νομικά ανίκανος να συγκαταθέσει μπορεί να προβούμε στην απαραίτητη επεξεργασία άνευ συγκατάθεσης .

2. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα; 

 •     Για την παροχή υπηρεσιών υγείας (διενέργεια ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, καθώς και φροντίδα υγείας νοσηλείας ) και την διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας για τις παρασχεθείσες από τον Ασκληπιό, υπηρεσίες υγείας: το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στον ιατρικό σας φάκελο, περιλαμβανομένων του ιατρικού ιστορικού σας, των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων, γνωματεύσεων ιατρών, φαρμακευτικής αγωγής κ.λπ.
 •     Για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 •     Για την επικοινωνία μας μαζί σας.
 •     Για την συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους, νόμους για την υγεία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας
 •     Για την συμμόρφωσή μας με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις και για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές
 •     Για την επιβολή και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας προκειμένου να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του ομίλου μας ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας, των δικών σας νομίμων αξιώσεων ή δικαιωμάτων σας, ή άλλων ατόμων, για να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και για να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

 

3. Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως:

 •     Από εσάς, όταν ο Ασκληπιός, σας παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε άτομο που συνοδεύετε, όταν αυτό δεν είναι σε θέση να τα παρέχει το ίδιο, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ("e-mail"), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Ασκληπιού.
 •     Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης ("browser") ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας .
 •     Από τρίτο συνεργάτη μας αφού έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (π.χ. ασφαλιστική σας εταιρεία,)
 •     Από τηλεφωνικές κλήσεις σας προς εμάς, αποστολή email, και άλλες επικοινωνίες σας μαζί μας.
 •     Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.

 

4. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

    Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και των προσωπικών δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται:

 • στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης  ή άνευ σύμβασης εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου .
 • στην νόμιμη υποχρέωσή μας, ως εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας και για τη συμμόρφωση μας προς την εθνική /ή και ευρωπαϊκή νομοθεσία (φορολογικούς σκοπούς)
 • στην διαφύλαξη του ζωτικού σας συμφέροντος
 • στο έννομο συμφέρον μας για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας (πχ είσπραξη απαιτήσεών μας για την παροχή των υπηρεσιών μας)
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

5. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

    Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα για όσο διάστημα ορίζει ο Ν 3418/2015, σύμφωνα με τον οποίο, υποχρεούμεθα να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην περίπτωση της διάγνωσης και για 20 χρόνια σε κάθε άλλη περίπτωση.   

   Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη τελεσίδικη και αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών. Σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης τα δεδομένα σας θα διατηρούνται κατ’ ελάχιστο για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή.

   Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία, για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.

6. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα και σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους μας, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό των εταιριών μας, ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύουμε αυτό με συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας . Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • Κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση δεδομένων
 • Ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ,που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
 • Πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know»
 • Μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας
 • Αποθήκευση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ( τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών- ευαίσθητα) που είναι σε έντυπη μορφή, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο και ασφαλή, στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση

 

7. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

7.1 Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους μας, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας μας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ( εκτελούντες την επεξεργασία), που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας, όταν αυτά απαιτείται και είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά , στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών μας  .Ενδέχεται επίσης να λάβει χώρα διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης) με τήρηση των διατάξεων περί απορρήτου ή/και σε Δικαστικές Αρχές και φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι Εκτελούντες για λογαριασμό της την Επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα για τα δεδομένα υγείας σας αυτά διαβιβάζονται σε τρίτους ( π.χ. ιατροί για σκοπούς διάγνωσης, εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια για διενέργεια ή επιβεβαίωση εξειδικευμένων εξετάσεων, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες έχετε συμβληθεί, εταιρίες διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων), αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο εφόσον έχετε παράσχει ρητώς τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση ή έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση διαβίβασης αυτών ( πχ υποχρέωση αναγγελίας κρουσμάτων λοιμωδών νόσων ) ή γίνεται για την διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος ή για τους σκοπούς άσκησης ή υποστήριξης νομίμων αξιώσεων  και εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη  . 

7.2Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για τις επωνυμίες των συνεργατών μας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός σας.

7.3 Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή και διαφανή επεξεργασία τους .

7.4 Η ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ A.E. δε διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται)  .

8. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 •      Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (υπό προϋποθέσεις )των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να  εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων εκ μέρους της εταιρίας μας
 •     Δικαίωμα(υπό προϋποθέσεις ) περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 •     Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις), να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

    Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας

Η «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε.» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά/στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος ή αιτημάτων. Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

9. Συνέπειες μη παροχής δεδομένων σας

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, ως εκ τούτου, σε περίπτωση άρνησής σας, για την παροχή τους από εσάς, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στέλνοντας email στο asklipios@asklipiosdiagnosis.gr

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ,στέλνοντας email στη διεύθυνση dpo@asklipiosdiagnosis.gr ή με αποστολή εντύπου στη διεύθυνση: Ασκληπιός Διάγνωσής Μάχης Κρήτης 10 Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ:71303 υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

11. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις [15.01.2019].

Η Εταιρεία με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας , σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτική Προστασίας στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτική Προστασίας αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.